Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2018

2284 f78f 500

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viaavooid avooid
dontstoploving
2397 fb2d
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaavooid avooid
dontstoploving
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
dontstoploving
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid

October 20 2017

dontstoploving
dontstoploving
Reposted fromworst-case worst-case viaavooid avooid
dontstoploving
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
dontstoploving
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaavooid avooid

September 25 2017

dontstoploving
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaavooid avooid

September 21 2017

dontstoploving
7815 0da4 500
dontstoploving

September 19 2017

dontstoploving
6663 6eb4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viafantasmagorie fantasmagorie
dontstoploving
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheparyna heparyna
dontstoploving
3170 2eba 500
dontstoploving
4679 9150 500
dontstoploving
5514 bdac 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
dontstoploving
Switzerland by Ben Roberts
Reposted fromlifeless lifeless viawildfreeheart wildfreeheart
dontstoploving
1582 4bf8 500
Reposted fromsarazation sarazation viaavooid avooid

September 18 2017

dontstoploving
1354 8755
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl