Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

dontstoploving
7815 0da4 500
dontstoploving

September 19 2017

dontstoploving
6663 6eb4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viafantasmagorie fantasmagorie
dontstoploving
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheparyna heparyna
dontstoploving
3170 2eba 500
dontstoploving
4679 9150 500
dontstoploving
5514 bdac 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
dontstoploving
Switzerland by Ben Roberts
Reposted fromlifeless lifeless viawildfreeheart wildfreeheart
dontstoploving
1582 4bf8 500
Reposted fromsarazation sarazation viaavooid avooid

September 18 2017

dontstoploving
1354 8755
8718 fdc2 500
Reposted fromthewomcats thewomcats viaaynis aynis
dontstoploving
Reposted fromjasminum jasminum viaavooid avooid
dontstoploving
dontstoploving
dontstoploving

September 11 2017

dontstoploving
dontstoploving
Wszystko staje się trudne, kiedy się chce posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc, staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek, bo to wcale nie należy do przyjemności.

Tove Jansson, Kometa nad Doliną Muminków (Włóczykij)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaavooid avooid
dontstoploving
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid
dontstoploving
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl